• Advokátska kancelária
  JUDr. Milan Chovanec s.r.o.
  v meste Žilina vám ponúka komplexné právne služby
 • Naša špecializácia
  Obchodné a korporátne právo
  od vymáhania peňažných pohľadávok po zriadenie a vedenie sídla spoločnosti
 • ďalej sa špecializujeme na
  Pracovné a správne právo
  od pracovných zmlúv po katastrálne konanie
 • tiež klientom ponúkame služby v oblasti
  Občianske a rodinné právo
  od zastupovania v rozvodových a opatrovníckych veciach po dedičské právo
 • a v neposlednej rade služby v obasti
  Trestné právo
  od obhajoby v trestnom konaní po kvalifikované spísanie trestného oznámenia

Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s.r.o.

ponúka profesionálne právne služby a poradenstvo

Komplexné právne služby poskytujeme od roku 1990, od roku 2007 ako obchodná spoločnosť.

K poskytovaniu právnych služieb pristupujeme profesionálne, na najvyššej odbornej úrovni využívajúc skúsenosti z rozličnými prípadmi. Kladieme dôraz na individuálny prístup, dôveru a lojálnosť voči našim klientom tak, aby sme zaručili komplexný právny servis vo všetkých sférach profesionálneho a súkromného života našich klientov. Naša advokátska kancelária si uvedomuje, že poskytovanie právnych služieb požadovanej úrovne vyžaduje nielen podrobnú znalosť právnych predpisov a ich aplikáciu, ale i širšie vedomosti o príslušnom podnikateľskom odvetví našich klientov. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti obchodného práva sa zmeriavame na komplexné právne služby:

Obchodné právo

PRÁVNE SLUŽBY PONÚKAME NAJMÄ V OBLASTIACH

 • vymáhanie peňažných pohľadávok,
 • správa a postupovanie pohľadávok
 • obchodné záväzkové vzťahy
 • obchodné zmluvy ( kúpna zmluva, zmluva o dielo, predaj podniku...)
 • spracovanie všeobecných obchodných podmienok a vzorových dokumentov
 • zastupovanie v súdnom a rozhodcovskom konaní
 • zastupovanie v konaniach súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou

Právo obchodných spoločností (korporátne právo)

PRÁVNE SLUŽBY PONÚKAME NAJMÄ V OBLASTIACH

 • poradenstvo pri výbere vhodnej formy spoločnosti
 • zakladanie obchodných spoločností, ich zmeny a likvidácie
 • príprava a vypracovanie všetkých dokumentov
 • zápis v obchodnom registri
 • príprava a organizácia valných zhromaždení, účasť na nich
 • zastupovanie spoločností a spoločníkov medzi sebou a navonok
 • zriadenie a vedenie sídla spoločnosti (officehousing)

Právo nehnuteľnosti

PRÁVNE SLUŽBY PONÚKAME NAJMÄ V OBLASTIACH

 • vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam vrátane rozdrobeného vlastníctva k pozemkom a podielov neznámych vlastníkov
 • vypracovávanie zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností
 • konzultácie k zmluvám týkajúcich sa nehnuteľností, ich pripomienkovanie a kontrola
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • zastupovanie v katastrálnom konaní
 • nájom a podnájom nehnuteľností
 • pozemkové spoločenstvá
 • jednoduché pozemkové úpravy

Občianske právo

PRÁVNE SLUŽBY PONÚKAME NAJMÄ V OBLASTIACH

 • občianskoprávne záväzkové vzťahy
 • služby v oblasti nehnuteľností
 • zrušenie a vyporiadanie podielového i bezpodielového spoluvlastníctva
 • riešenie poistných udalostí
 • spisovanie zmlúv bežných a iných zmlúv
 • vymáhanie pohľadávok
 • dedičské právo, zastupovanie v dedičskom konaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • zastupovanie v konkurzných konaniach
 • insolvencia
 • náhrada škody

Rodinné právo a pracovné právo

PRÁVNE SLUŽBY PONÚKAME NAJMÄ V OBLASTIACH

 • zastupovanie v rozvodových a opatrovníckych veciach
 • výživné, úprava styku s dieťaťom
 • vyporiadanie majetku
 • spisovanie dohôd
 • určovanie rodičovstva
 • pracovné zmluvy
 • vypracovanie vzorov zmlúv a dohôd v pracovnoprávnych vzťahoch
 • skončenie pracovného pomeru
 • nároky z pracovnoprávnych vzťahov
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

Správne právo a trestné právo

PRÁVNE SLUŽBY PONÚKAME NAJMÄ V OBLASTIACH

 • právne poradenstvo a zastupovanie klienta v oblasti správneho práva a verejnej správy
 • príprava podkladov v konaniach pred orgánmi verejnej správy
 • stavebné právo
 • katastrálne konanie
 • zastupovanie pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy a správne súdnictvo
 • obhajoba v trestnom konaní
 • kvalifikované spísanie trestného oznámenia
 • zastupovanie poškodených osôb, vymáhanie náhrady škody
 • zastupovanie v priestupkovom konaní

Stránkové dni

Deň Hodiny
Pondelok 08:30 - 12:00  |  13:30 - 15:30
Utorok nestránkový deň
Streda 08:30 - 12:00  |  13:30 - 15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň